Littlebit Technology B.V. - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene handelsvoorwaarden van Littlebit Technology AG


Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties tussen Littlebit Technology en onze klanten, ook wanneer hier niet langer expliciet naar wordt verwezen in afzonderlijke bestellingen die wordt geplaatst binnen het kader van een bestaande zakenrelatie. Algemene handelsvoorwaarden van klanten worden hiermee uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk bevestigd door Littlebit Technology.

Op alle handelstransacties tussen Littlebit Technology en onze buitenlandse klanten zijn bovendien de bepalingen in het aanhangsel (eigendomsvoorbehoud) van toepassing.


Prijzen

De door ons aangeboden prijzen zijn netto af magazijn zonder verpakking, verzendkosten of btw. Prijzen worden in de regel wekelijks vastgelegd.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde aan de actuele eisen van de markt aan te passen. Prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden in geval van wijzigingen in de prijzen van fabrikanten, wegens veranderingen in de marktsituatie of als resultaat van koersschommelingen.


Eigendomsvoorbehoud

Tot alle vorderingen zijn vervuld die Littlebit Technology uit enige wettelijke grond jegens de koper nu of in de toekomst toekomen, zal Littlebit Technology door de koper worden gewaarborgd van de volgende zekerheden, waarvan Littlebit Technology op verzoek van de koper na diens keuze kan afzien, indien de waarde daarvan de waarde van de vorderingen langdurig met meer dan 20% overschrijdt.

De goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van Littlebit Technology (onder voorbehoud geleverde goederen). Enige bewerking of verwerking wordt altijd uitgevoerd voor Littlebit Technology AG als fabrikant in de zin van § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), zonder verplichting voor Littlebit Technology. Bij verwerking of integratie van onder voorbehoud geleverde goederen in andere goederen verkrijgt Littlebit Technology in wezen een mede-eigendomsrecht op de nieuwe zaak, en wel bij verwerking in verhouding van de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen tot de waarde van de nieuwe zaak, en bij integratie in verhouding van de waarde daarvan ten opzichte van de waarde van andere goederen. Mocht de koper enige eigenaar worden, dan verschaft hij ons bij voorbaat het mede-eigendom in de verhouding van de genoemde waarden en neemt hij deze zaak zonder extra kosten voor ons in bewaring. Wanneer de door verwerking of integratie ontstane goederen worden doorverkocht, dan geldt de volgende overeengekomen cessie bij voorbaat slechts tot de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen. De koper heeft het recht om de onder voorbehoud geleverde goederen in diens normale gang van zaken te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreke is.

Verpanding en cessie van zekerheden zijn niet toegestaan. Uit hoofde van zekerheid cedeert de koper aan ons bij voorbaat in volle omvang enige vorderingen die ontstaan door wederverkoop of uit enige andere rechtsgrond (verzekering, onrechtmatige daad, etc.) met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde goederen (met inbegrip van alle saldovorderingen van de lopende rekening). Wij machtigen de koper herroepbaar om aan ons toekomende vorderingen voor eigen rekening en in eigen naam te innen. Deze inningsmachtiging is in geen geval verbonden met een machtiging op grond van § 185, eerste lid, BGB, en is met name geen instemming om te beschikken over de vordering in het kader van een andere cessie. Een cessie is in principe ongeoorloofd, tenzij het een cessie betreft in het kader van echte factoring die aan ons wordt bekendgemaakt en waarin de factoringopbrengsten hoger zijn dan de waarde van onze beveiligde vordering. Met de creditering van de factoringopbrengst wordt onze vordering direct opeisbaar. De inningsmachtiging kan alleen worden ingetrokken indien de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Littlebit Technology niet ordentelijk nakomt.

Indien derden aanspraak maken op de onder voorbehoud geleverde goederen, zal de koper deze wijzen op het eigendomsrecht van Littlebit Technology en laatstgenoemde hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Indien de koper betalingsachterstand oploopt of verwijtbaar in verzuim blijft om te voldoen aan enige andere wezenlijke contractuele verplichtingen, zal Littlebit Technology AG na het tevergeefs stellen van een nieuwe termijn zich uit het betreffende contract terugtrekken en het recht hebben om de onder voorbehoud geleverde goederen terug te nemen of eventueel een cessie van de rechtsvordering tot teruggave van de koper jegens derden te verlangen. Terugname geschiedt in principe tegen de actuele prijs, maar maximaal tot de hoogte van de oorspronkelijke koopfactuur. Door ons uitgevoerde terugname of verpanding van onder voorbehoud geleverde goederen houdt geen terugtrekking uit het contract in, tenzij het recht op afbetaling van toepassing is.


Betalingsvoorwaarden

Kredietlimieten worden door Littlebit Technology vastgelegd. Kredietlimieten worden voortdurend beoordeeld en aangepast, indien mogelijk na ontvangst van relevante informatie omtrent het handelsvolume.

De aanvaarding en de uitvoering van opdrachten kunnen te allen tijde afhankelijk worden gesteld van een waarborg of voorschot, indien twijfels bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de klant of een borgstelling door de kredietverzekering wordt geweigerd.


Garantie en aansprakelijkheid

Onze garantie dekt alle gebreken die zich voordoen binnen de overeengekomen garantieperiode, mits deze aantoonbaar kunnen worden toegeschreven aan slechte materialen of gebrekkige fabricage. Onze aansprakelijkheid is evenwel naar onze keuze beperkt tot reparatie, vervanging of terugbetaling van de marktwaarde van de gebrekkige goederen. Iedere verdere garantie, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor kosten van demontage of hermontage en voor eventuele schade die direct of indirect is ontstaan als gevolg van de geleverde goederen zelf of door gebruik dan wel gebreken daarvan, wordt afgewezen.
Tenzij anders overeengekomen, moeten gebrekkige goederen ter reparatie aan onze servicecenter worden toegezonden.

Wijzigingen of reparatiewerkzaamheden die zonder onze schriftelijke toestemming worden uitgevoerd, alsmede het niet naleven van transport-, installatie- en gebruiksvoorwaarden en het niet naleven van deze algemene voorwaarden maken onze garantieverplichting nietig.


Termijnen voor garantie en productaansprakelijkheid

Met betrekking tot de termijnen voor garantie en productaansprakelijkheid verwijzen wij u naar onze garantievoorwaarden.


Levering

Het is altijd ons doel om de door ons aangegeven, zorgvuldig berekende levertijden aan te houden, zelfs wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, maar wij kunnen hiervoor geen juridische verantwoordelijkheid aanvaarden. Aanspraken op vergoeding uit dien hoofde zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Op verzoek kunnen ook directe leveringen aan uw klanten worden gedaan. In dit geval is een schriftelijke opdracht van u vereist.

De verpakking van onze leveringen wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke zorg. De goederen worden verzekerd tegen beschadiging en verlies. Zendingen met eventuele transportschade of -verliezen moeten door de koper worden aanvaard onder voorwaarde. Door de transporteur moet een verslag worden opgesteld dat onmiddellijk naar ons wordt doorgestuurd. Indien de koper deze verplichtingen niet nakomt, komt de verzekeringsdekking te vervallen.

Reclamaties moeten uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend, zo niet dan wordt de levering geacht te zijn voltooid.


Jurisdictie

De bevoegdheid voor de beoordeling van alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien ligt bij de rechtbank van Utrecht. De koper verklaart uitdrukkelijk zich naar de hier overeengekomen bevoegdheid te schikken, onder afwijzing van de jurisdictie van zijn reguliere verblijfplaats. Met uitzondering van het eenvoudige, uitgebreide en langdurige eigendomsvoorbehoud is het Zwitserse recht van kracht.