Algemene handelsvoorwaarden van Littlebit Technology B.V.

Geldig vanaf 17 oktober 2016

 

1. Algemeen
 

De leveringen, diensten en aanbiedingen van Littlebit Technology B.V. zijn uitsluitend gebaseerd op deze handelsvoorwaarden. Deze gelden derhalve ook voor alle toekomstige zakelijke betrekkingen, zelfs indien deze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze bepalingen worden geacht te zijn aanvaard uiterlijk bij de ontvangst van de goederen of de dienst. Algemene handelsvoorwaarden van de koper, in het bijzonder inkoopvoorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, d.w.z. deze worden niet erkend, ook niet wanneer wij ze na ontvangst door ons niet nogmaals uitdrukkelijk van de hand wijzen. Afwijkingen van deze handelsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk bevestigen.

 

2. Leveringen en diensten
 

2.1. De aanbiedingen van Littlebit Technology B.V. zijn vrijblijvend en niet-bindend en zijn onder voorbehoud van zelflevering door onze leverancier.

 

2.2. Littlebit Technology B.V. heeft het recht zich terug te trekken uit contracten indien zich feiten voordoen die aantonen dat de klant niet kredietwaardig is.

 

2.3. De klant behoudt zich het recht voor op redelijke technische en ontwerpafwijkingen van informatie in brochures, catalogi en schriftelijke documenten van de fabrikant, evenals model-, ontwerp- en materiaalwijzigingen in de loop van de technische vooruitgang en verdere ontwikkeling, zonder dat hieruit rechten jegens Littlebit Technology B.V. kunnen worden afgeleid.

 

2.4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief verpakking, transport, vrachtverzekering, exclusief de op de dag van levering geldende btw af magazijn Alzenau of, in geval van rechtstreekse verzending, af Duitse grens of Duitse invoerhaven.

 

2.5. Littlebit Technology B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op redelijke deelleveringen en de facturering ervan.

 

2.6. Overeengekomen levertermijnen worden geacht te zijn nagekomen indien het contractproduct op de overeengekomen leverdatum aan de vervoerder is overhandigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de verzending van goederen die klaar zijn voor verzending wordt vertraagd om redenen waarvoor Littlebit Technology B.V. niet verantwoordelijk is, kunnen de contractproducten worden opgeslagen op kosten en risico van de klant.

 

2.7. De door Littlebit Technology B.V. opgegeven levertermijnen zijn niet bindend en zijn onder voorbehoud van tijdige zelflevering en onvoorziene omstandigheden en belemmeringen, ongeacht of deze zich voordoen bij Littlebit Technology B.V. of bij de fabrikant, in het bijzonder overmacht, overheidsmaatregelen, het niet verlenen van officiële vergunningen, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, sabotage, gebrek aan grondstoffen, vertraagde materiaalleveringen buiten de schuld van Littlebit Technology B.V.. Dergelijke gebeurtenissen verlengen de levertermijn dienovereenkomstig, zelfs indien deze zich voordoen tijdens een vertraging die reeds is opgetreden. De door de klant in dit geval vastgestelde respijttermijn wordt eveneens verlengd met de duur van de onvoorziene gebeurtenis. Indien Littlebit Technology B.V. langer dan vier weken met een levering in gebreke blijft, kan de klant zich na een schriftelijk vastgelegde respijttermijn uit de overeenkomst terugtrekken met uitsluiting van andere vorderingen overeenkomstig §§ 280 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Een aanspraak van de klant op schadevergoeding wegens vertraging bij de levering is in ieder geval uitgesloten. Littlebit Technology B.V. behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit het contract indien de vertraging in de levering, veroorzaakt door een van de bovenvermelde gebeurtenissen, langer duurt dan 6 weken en Littlebit Technology B.V. hiervoor niet verantwoordelijk is.

 

3. Inspectie en risico-overdracht
 

3.1. De klant dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op volledigheid en conformiteit volgens factuur. Indien niet binnen 3 dagen schriftelijk is gereclameerd, worden de goederen geacht correct en volledig te zijn geleverd, tenzij het gebrek bij de inspectie niet herkenbaar was.

 

3.2. Onbeduidende gebreken die geen invloed hebben op de werking van het geleverde, geven de klant niet het recht de afname te weigeren.

 

3.3. Het risico gaat over op de klant bij de overdracht van het contractproduct aan de vervoerder, zijn gemachtigden of andere door Littlebit Technology B.V. aangewezen personen. Dit geldt ook indien franco levering is overeengekomen. Voor zover de verzending buiten de schuld van Littlebit Technology B.V. wordt vertraagd of onmogelijk wordt, gaat het risico over op de klant vanaf de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending. Indien de goederen door de koper worden afgehaald, gaat het risico over op de koper vanaf de kennisgeving dat de goederen klaar staan. De bepalingen van 3.3 zijn ook van toepassing op retourzendingen na het verhelpen van gebreken of het verlenen van een dienst aan de klant tegen betaling.

 

4. Eigendomsvoorbehoud
 

4.1. Tot de volledige betaling van alle vorderingen waarop Littlebit Technology B.V. recht heeft uit hoofde van de zakelijke relatie met de koper (nu of in de toekomst), geldt het volgende eigendomsvoorbehoud, waarbij Littlebit Technology B.V. verplicht is op verzoek van de koper de door haar gekozen zekerheden vrij te geven, voor zover hun waarde de waarde van de zekergestelde vorderingen in totaal met meer dan 20% overschrijdt.

 

4.2. De goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van Littlebit Technology B.V. (onder voorbehoud geleverde goederen). Enige bewerking of verwerking wordt altijd uitgevoerd voor Littlebit Technology B.V. als fabrikant in de zin van § 950 BGB, zonder verplichting voor Littlebit Technology B.V.. Bij verwerking of integratie van onder voorbehoud geleverde goederen in andere goederen verkrijgt Littlebit Technology B.V. in wezen een mede-eigendomsrecht op de nieuwe zaak, en wel bij verwerking in verhouding van de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen tot de waarde van de nieuwe zaak, en bij integratie in verhouding van de waarde daarvan ten opzichte van de waarde van andere goederen. Mocht de koper enige eigenaar worden, dan verschaft hij ons bij voorbaat het mede-eigendom in de verhouding van de genoemde waarden en neemt hij deze zaak zonder extra kosten voor ons in bewaring. Wanneer de door verwerking of integratie ontstane goederen worden doorverkocht, dan geldt de volgende overeengekomen cessie bij voorbaat slechts tot de waarde van de onder voorbehoud geleverde goederen.

 

4.3. De koper heeft het recht om de onder voorbehoud geleverde goederen in diens normale gang van zaken te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Verpanding en cessie van zekerheden zijn niet toegestaan. Uit hoofde van zekerheid cedeert de koper aan ons bij voorbaat in volle omvang enige vorderingen die ontstaan door wederverkoop of uit enige andere rechtsgrond (verzekering, onrechtmatige daad, etc.) met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde goederen (met inbegrip van alle saldovorderingen van de lopende rekening). Wij machtigen de koper herroepbaar om aan ons toekomende vorderingen voor eigen rekening en in eigen naam te innen. Deze inningsmachtiging is in geen geval verbonden met een machtiging op grond van § 185, lid 1 BGB, en is met name geen instemming om te beschikken over de vordering in het kader van een andere cessie. Een cessie is in principe ongeoorloofd, tenzij het een cessie betreft in het kader van echte factoring die aan ons wordt bekendgemaakt en waarin de factoringopbrengsten hoger zijn dan de waarde van onze beveiligde vordering. Met de creditering van de factoringopbrengst wordt onze vordering direct opeisbaar. De inningsmachtiging kan alleen worden ingetrokken indien de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Littlebit Technology B.V. niet ordentelijk nakomt.

 

4.4. Indien derden aanspraak maken op de onder voorbehoud geleverde goederen, zal de koper deze wijzen op het eigendomsrecht van Littlebit Technology B.V. en laatstgenoemde hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

 

4.5. Indien de koper betalingsachterstand oploopt of verwijtbaar in verzuim blijft om te voldoen aan enige andere wezenlijke contractuele verplichtingen, heeft Littlebit Technology B.V. het recht om de onder voorbehoud geleverde goederen terug te nemen of eventueel een cessie van de rechtsvordering tot teruggave van de koper jegens derden te verlangen. Terugname geschiedt in principe tegen de actuele prijs, maar maximaal tot de hoogte van de oorspronkelijke koopfactuur. Door ons uitgevoerde terugname of verpanding van onder voorbehoud geleverde goederen houdt geen terugtrekking uit het contract in, tenzij het recht op afbetaling van toepassing is.

 

5. Betaling
 

5.1. Facturen zijn betaalbaar bij vooruitbetaling, onder rembours, onder rembourscheque of bij afhaling, tenzij anders overeengekomen. Levering geschiedt altijd ongefrankeerd, d.w.z. op kosten van de koper per pakketdienst, expediteur of eigen voertuig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5.2. Littlebit Technology B.V. is gerechtigd betalingen te verrekenen met oudere schulden van de koper door middel van een rekening-courant, ondanks andersluidende bepalingen van de koper. Indien reeds kosten en rente zijn ontstaan, hebben wij het recht de betaling eerst met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdvordering te verrekenen. De koper moet hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

5.3. Betaling wordt pas geacht te zijn verricht wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. Cheques worden alleen aanvaard als voorwaardelijke betaling en worden pas als betaling beschouwd nadat zij zijn geïnd.

 

5.4. Indien de koper in gebreken blijft, hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip rente in rekening te brengen op basis van § 247 lid 1 BGB. Het bewijs van een hogere schade door Littlebit Technology B.V. is toelaatbaar. De leverancier is gerechtigd zijn vorderingen uit leveringen en diensten voor financieringsdoeleinden over te dragen. Voor leveringen en diensten aan klanten in het buitenland wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle kosten van gerechtelijke stappen door de leverancier in geval van betalingsverzuim door de klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de klant komen.

 

5.5. Alle vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar indien de klant in gebreke blijft bij de nakoming van een of meer verplichtingen, opzettelijk andere belangrijke verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of indien wij kennis krijgen van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, in het bijzonder, onder andere, opschorting van betalingen, aanhangigmaking van een schikking of insolventie. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om uitstaande leveringen in te houden of deze slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheden.

 

5.6. De koper is alleen gerechtigd tot verrekening of tot uitoefening van een retentierecht indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

 

6. Garantie
 

6.1. Indien de zaak gebrekkig is in de zin van § 434 BGB, kan de koper nakoming achteraf eisen onder de voorwaarden van § 437 nummer 1 BGB. De zaak is gebrekkig als zij afwijkt van de contractueel overeengekomen kwaliteit. Indien de kwaliteit niet contractueel is overeengekomen, is de zaak vrij van gebreken als zij geschikt is voor het gebruik dat in de overeenkomst wordt verondersteld of een kwaliteit heeft die gebruikelijk is voor zaken van dezelfde soort en door de koper op grond van de soort zaak kan worden verwacht. De partijen zijn zich er echter van bewust dat het, gezien de stand van de techniek, niet mogelijk is gebreken van de producten onder alle gebruiksomstandigheden uit te sluiten.

 

6.2. Uitgesloten van garantie zijn met name gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op: gebruiksslijtage en normale slijtage, onjuist gebruik, bedieningsfouten en nalatig gedrag van de klant, gebruik met verkeerde stroom- of spanningsoort alsmede aansluiting op ongeschikte stroombronnen, brand, blikseminslag, explosie of netoverspanning, vocht van welke aard dan ook, onjuiste of gebrekkige programma-, software- en/of verwerkingsgegevens alsmede verbruiksartikelen, tenzij de klant bewijst dat deze omstandigheden niet de oorzaak zijn van het gebrek waarover wordt geklaagd. De garantie vervalt eveneens indien het serienummer, de typeaanduiding of soortgelijke kentekens zijn verwijderd of onleesbaar zijn gemaakt, alsmede in geval van overtreding van de garantiebepalingen van de fabrikant, tenzij dit reeds is vermeld.

 

6.3. De wettelijke verjaringstermijn voor nieuwe goederen bedraagt 2 jaar en begint vanaf de risico-overgang zoals omschreven in paragraaf 3.3. De garantie voor gebruikte producten, zogenaamde B-artikelen, is uitgesloten.

 

6.4. Zichtbare gebreken moeten door de koper onverwijld, d.w.z. zonder verwijtbare vertraging, doch uiterlijk binnen 3 dagen, schriftelijk worden gemeld. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op verborgen gebreken. In geval van gerechtvaardigde gebreken, heeft Littlebit Technology B.V. de keuze tussen reparatieservice of vervangende levering. Littlebit Technology B.V. kan nakoming achteraf weigeren indien deze feitelijk onmogelijk of onredelijk is of met onevenredig hoge kosten gepaard gaat. Littlebit Technology B.V. behoudt zich het recht voor op een respijttermijn van 4 weken vanaf de levering van het gebrekkige product voor de nakomingsprestatie. Pas in tweede instantie kan de koper zich uit het contract terugtrekken of de koopprijs verminderen. De koper kan echter pas ontbinding van de koopovereenkomst vorderen nadat de nakomingsprestatie achteraf 2 keer is mislukt. De terugtrekking van de koper is echter uitgesloten indien het gebrek slechts gering is.

 

6.5. In geval van een garantieclaim moeten het defecte onderdeel of apparaat en een nauwkeurige beschrijving van de fout, inclusief het model- en serienummer en een kopie van de factuur waarmee het apparaat werd geleverd, ter reparatie worden opgestuurd naar Littlebit Technology B.V., Serviceafdeling, Industriegebiet Süd A31, 63755 Alzenau of worden afgegeven aan Littlebit Technology B.V.. De apparaten moet franco aankomen. Littlebit Technology B.V. aanvaardt geen apparaten die ongefrankeerd worden verzonden. Door de vervanging van onderdelen, modules of volledige apparaten worden geen nieuwe garantietermijnen van kracht. De garantie is uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van de beschadigde leveringsartikelen. Bij het inzenden van het te repareren apparaat moet de koper ervoor zorgen dat alle voor hem essentiële gegevens op het apparaat door middel van kopieën worden opgeslagen, aangezien deze gegevens tijdens de reparatiewerkzaamheden verloren kunnen gaan. Littlebit Technology B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegevensbestanden en hieruit voortvloeiende gevolgschade.

 

6.6. In geval van reparatiewerkzaamheden zijn de arbeidskosten voor rekening van Littlebit Technology B.V.. Littlebit Technology B.V. draagt alle andere kosten in verband met de reparatieservice alsmede de bijkomende kosten in verband met een vervangende levering, in het bijzonder de transportkosten voor het vervangende onderdeel, voor zover deze andere kosten niet in een onevenredige verhouding staan tot de waarde van de opdracht.

 

6.7. Vervangen onderdelen worden eigendom van Littlebit Technology B.V..

 

6.8. Indien uit de inspectie van een klacht blijkt dat er geen sprake is van een garantiegeval, heeft Littlebit Technology B.V. het recht om vergoeding van alle kosten te eisen. Kosten voor inspectie en reparatie zullen in rekening worden gebracht tegen de respectievelijke geldende serviceprijzen van Littlebit Technology B.V.. Verder zijn de huidige servicevoorwaarden van Littlebit Technology B.V. van toepassing.

 

7. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
 

7.1. Littlebit Technology B.V. zal geen schadevergoeding betalen voor gebreken in de zin van paragraaf 7 van deze Algemene Voorwaarden.

 

7.2. Littlebit Technology B.V. neemt geen eigenschappengaranties van de fabrikanten en leveranciers op zich. Hetzelfde geldt voor reclame-uitingen in brochures van fabrikanten en leveranciers. In dit verband zijn aanspraken op schadevergoeding van de koper - ongeacht de rechtsgronden, met name vanwege schuld bij het sluiten van het contract en schending van nevenverplichtingen - uitgesloten.

 

7.3. Littlebit Technology B.V. is niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de koper. Garantietoezeggingen van een fabrikant worden door Littlebit Technology B.V. alleen doorgegeven zonder deze zelf juridisch bindend over te nemen.

 

7.4. Deze ontheffing van aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

 

7.5. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op vorderingen op grond van de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

 

8. Uit- en invoervergunningen
 

8.1. De door Littlebit Technology B.V. geleverde producten en technische knowhow zijn bestemd voor gebruik en om in het met de koper overeengekomen land van levering te blijven. Voor de wederuitvoer van contractproducten - afzonderlijk of in geïntegreerde vorm - is voor de koper een vergunning nodig en is in het algemeen onderworpen aan de voorschriften inzake buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland of het andere met de koper overeengekomen land van levering. De koper dient zelf te informeren naar deze voorschriften volgens de Duitse verordeningen. Ongeacht of de klant de eindbestemming van de geleverde contractproducten opgeeft, is het de verantwoordelijkheid van de koper zelf om de nodige vergunning van de bevoegde autoriteiten voor buitenlandse handel te verkrijgen alvorens dergelijke producten uit te voeren.

 

8.2. Elke doorlevering van contractuele producten door de koper aan derden, met of zonder medeweten van Littlebit Technology B.V., vereist de gelijktijdige overdracht van de voorwaarden van de uitvoervergunning. De klant is aansprakelijk voor de correcte naleving van deze voorwaarden tegenover Littlebit Technology B.V..

 

9. EG-btw op de invoer
 

9.1. Voor zover de klant zijn zetel buiten Duitsland heeft, is hij verplicht tot naleving van de regelgeving betreffende de btw op de invoer van de Europese Unie. Dit omvat in het bijzonder de mededeling van het btw-identificatienummer aan Littlebit Technology B.V. zonder afzonderlijk verzoek. Op verzoek is de koper verplicht Littlebit Technology B.V. de nodige informatie te verstrekken over zijn hoedanigheid als ondernemer, over het gebruik en het vervoer van de geleverde goederen, onder andere met betrekking tot de statistische meldingsplicht.

 

9.2. De klant is verplicht om alle kosten - in het bijzonder verwerkingskosten - te vergoeden die Littlebit Technology B.V. heeft gemaakt als gevolg van gebrekkige of onjuiste informatie die door de koper is verstrekt met betrekking tot de btw op de invoer.

 

9.3. Iedere aansprakelijkheid van Littlebit Technology B.V. die voortvloeit uit de gevolgen van de informatie van de koper over de btw op de invoer of de relevante gegevens in dit verband, is uitgesloten, tenzij Littlebit Technology B.V. met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

 

10. Gebruiksvoorwaarden voor elektronische bestelsystemen
 

10.1 De klant ontvangt toegangsrechten voor het elektronische bestelsysteem na persoonlijke registratie, onder voorbehoud van aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

 

10.2 De klant zal de toegangsgegevens voor zijn klantenrekening als strikt vertrouwelijk behandelen. Hij moet erop toezien en garanderen dat de toegangsgegevens niet worden doorgegeven en alleen worden gebruikt door werknemers die daartoe door hem zijn gemachtigd.

 

10.3 Indien onbevoegde derden kennis nemen van de toegangsgegevens, moet Littlebit Technology B.V. onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De klant vrijwaart Littlebit Technology B.V. van alle vorderingen die derden ten gevolge van het gebruik van zijn klantenaccount tegen Littlebit Technology B.V. instellen. Deze vrijwaring omvat in het bijzonder de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging door Littlebit Technology B.V., met inbegrip van alle gerechts- en advocaatkosten. De vrijwaring bestaat niet. indien en voor zover de klant niet verantwoordelijk is voor de rechtsschending."


 

11. Toepasselijk recht
 

11.1. De klant heeft het recht zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen.

 

11.2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de handelsvoorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen Littlebit Technology B.V. en de koper. Op de contractuele betrekkingen tussen de contractpartijen is uitsluitend Duits recht van toepassing. Indien de koper een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of een publiekrechtelijke rechtspersoon, is de Duitse wet inzake verkoop op afstand (Fernabsatzgesetz - FernAbsG) puur als consumentenbeschermingswet niet van toepassing. Voor zover de contractant een handelaar is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die zich voordoen de zetel van de leverancier. De leverancier heeft echter het recht om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank van de contractpartner. Bovendien is Alzenau zowel de plaats van uitvoering als de plaats van overdracht in de zin van de verpakkingsvoorschriften.

 

11.3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene handelsvoorwaarden ongeldig zijn of worden of een leemte bevatten, verbinden de contractuele partijen zich ertoe onderhandelingen aan te gaan met het doel de ongeldige of onvolledige bepaling te vervangen of aan te vullen op een wijze die zoveel mogelijk beantwoordt aan het economische doel van de beoogde regeling. De geldigheid van de overige bepalingen blijft onverlet.

 

11.4. De orderverwerking binnen Littlebit Technology B.V. gebeurt met behulp van automatische gegevensverwerking. De klant geeft hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de aan Littlebit Technology B.V. kenbaar gemaakte gegevens in het kader van de contractuele betrekkingen en noodzakelijk voor de verwerking van de order. De klant gaat er ook mee akkoord dat Littlebit Technology B.V. de gegevens verkregen uit de zakelijke relatie met hem in de zin van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens mag gebruiken voor zakelijke doeleinden van Littlebit Technology B.V..